Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Unit 10: Family

Học cách hỏi và trả lời thông tin về gia đình

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
how many /haʊ ˈmeni/
(question word)
: bao nhiêu
member /ˈmembər/
(n.)
: thành viên
in /ɪn/
(prep.)
: trong
family /ˈfæməli/
(n.)
: gia đình
Mẫu câu cần nhớ
How many members are there in your family? Có bao nhiêu thành viên trong gia đình bạn?
There are (five) members in my family. Có (năm) thành viên trong gia đình tôi.
Từ vựng tham khảo (thành viên trong gia đình)
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn từ tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/4

loading...
4
Choose the correct option.
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn.
0/6

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay