Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Unit 17: Making an arrangement (continued)

Học cách từ chối cuộc hẹn

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
afraid /əˈfreɪd/
(adj.)
: e rằng
can't /kænt/ : không thể (= cannot)
sorry /ˈsɔ:ri/
(adj.)
: rất tiếc
busy /ˈbɪzi/
(adj.)
: bận
Mẫu câu cần nhớ
I'm afraid I can't meet you (at 9 a.m.). Tôi e rằng tôi không thể gặp bạn (lúc 9 giờ sáng).
I'm sorry. I'm busy (on Friday). Tôi rất tiếc. Tôi bận (vào thứ Sáu) rồi.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and reorder the letters
Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn từ tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Listen and reorder the words
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
4
Listen and complete the dialogue
Hoàn thành hội thoại
0/5

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay