loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/30
dễ
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu
Bạn chưa làm bài này
dễ
Hoàn thành câu sử dụng "must/mustn't"
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Xác định câu đã cho là Đúng hay Sai
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Chọn câu có nghĩa tương đương với câu cho sẵn
Bạn chưa làm bài này
Khó
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này