loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/18
dễ
Hoàn thành câu với cụm “used to” hoặc “use to”.
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Chuyển những câu sử dụng "used to" sang khẳng định, phủ định, nghi vấn
Bạn chưa làm bài này
Khó
Viết lại câu sử dụng "used to"
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này