loading...
Đóng

L.6: Speaking (Expressions of giving decisions and suggestions)

Speaking skills: Giving decisions and suggestions

Tóm tắt bài học

Which place do you prefer to go to, Saint Giong temple or Co Loa citadel ? Explain your choice.

Trả lời cho câu hỏi "Các em thích đến địa điểm nào, đền Thánh Gióng hay thành Cổ Loa? Giải thích lý do lựa chọn", chúng ta có thể đưa ra các lựa chọn như sau:

We would prefer to go to Co Loa citadel …
Chúng em thích đi thành Cổ Loa …

We would love to go to Saint Giong temple.
Chúng em muốn đến Đền thánh Gióng.

… our group came to an agreement that we want to go to Saint Giong temple.
Nhóm em đã đồng ý là chúng em muốn đến đền Thánh Gióng.

Going to Saint Giong is a great choice for us.
Đến thăm đền Thánh Gióng là lựa chọn tuyệt vời cho nhóm em.

Cấu trúc câu được dùng để đưa ra ý kiến, lựa chọn:

would prefer to + V
would love to + V
want to + V
be a great choice for s.o
decide to + V

Các cấu trúc diễn đạt sự phân vân về một quyết định nào đó, hoặc chưa thể đưa ra quyết định được:

haven’t decided what to + V
can’t decide whether to + V
haven’t make up s.o’s mind
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the correct options.

Chọn đáp án đúng.

0/5

loading...
2
Match the parts to make complete sentences.

Ghép các phần để tạo thành câu hoàn chỉnh.

0/5

loading...
3
Speaking practice: Give decisions and suggestions

Luyện nói: Đưa ra quyết định và gợi ý


loading...
Kết thúc lesson 6: Speaking (Expressions of giving decisions and suggestions)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này