loading...
Đóng

L.4: Grammar (Simple, compound and complex sentences)

Grammar: Simple, compound and complex sentences

Tóm tắt bài học

Simple sentences

S + V.

Independent clause - Mệnh đề độc lập là mệnh đề diễn đạt một ý hoàn chỉnh.

Câu đơn là câu chỉ bao gồm một mệnh đề độc lập, tức là chỉ có một cặp chủ ngữ - động từ và diễn đạt một ý hoàn chỉnh.

She likes festivals.

Cô ấy thích các lễ hội.

She and her sister both like festivals in Viet Nam.

Cả cô ấy và chị gái đều thích các lễ hội ở việt Nam.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
What types of the following sentences?

Dạng của những câu sau là gì?

0/5

loading...
2
Choose the correct options.

Chọn đáp án đúng.

0/5

loading...
3
Reorder the words to make complete sentences.

Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.

0/6

loading...
Kết thúc lesson 4: Grammar (Simple, compound and complex sentences)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này