loading...
Đóng

L.3: Pronunciation (Stress of words ending in -ion and -ian)

Stress in words ending in -ion & -ian

Tóm tắt bài học

Danh từ kết thúc bằng đuôi -ion

Một số danh từ được hình thành bằng cách thêm đuôi -ion vào sau động từ để chỉ khái niệm tương ứng.
Ví dụ:
Động từ Danh từ đuôi -ion
Commemorate /kəˈmeməreɪt/ tưởng nhớ Commemoration /kəˌmeməˈreɪʃn/ Sự tưởng nhớ
Preserve /prɪˈzɜːv/ bảo tồn Preservation /ˌprezəˈveɪʃn/ Sự bảo tồn
Reunite /ˌriːjuːˈnaɪt/ đoàn tụ Reunion /ˌriːˈjuːniən/ Sự đoàn tụ

Các danh từ có đuôi -ion, luôn có trọng âm vào âm tiết ngay trước đuôi đó.

Luyện tập:

Decision

Quyết định


Information collection

Sự thu thập thông tin


According to tradition, Tet is our most important celebration and family reunion.

Theo truyền thống, Tết là ngày lễ và dịp sum vầy gia đình quan trọng nhất của chúng tôi.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the word which have different stress.

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại.

0/5

loading...
2
Complete the sentences with missing letters, and then record.

Hoàn thành các câu với chữ cái còn thiếu và ghi âm.

0/10

loading...
Kết thúc lesson 3: Pronunciation (Stress of words ending in -ion and -ian)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này