loading...
Đóng

L.4: Grammar (Complex sentences: review)

Complex sentences: Review (Ôn tập Câu phức)

Tóm tắt bài học

I. Complex sentences and dependent clauses (Câu phức và mệnh đề phụ thuộc)

1. Complex sentences (Câu phức)

Câu phức là câu bao gồm một mệnh đề độc lập và một hoặc nhiều mệnh đề phụ thuộc. Các mệnh đề này được liên kết với nhau bởi các liên từ phụ thuộc - subordinators.

Câu phức có thể được viết dưới hai dạng cấu trúc sau:

Subordinator + dependent clause, independent clause
Liên từ phụ thuộc + mệnh đề phụ thuộc, mệnh đề độc lập
Independent clause + subordinator + dependent clause
Mệnh đề độc lập + liên từ phụ thuộc + mệnh đề phụ thuộc

Lưu ý: Cần lưu ý thêm dấu phẩy ngăn cách giữa hai mệnh đề khi mệnh đề phụ thuộc đứng đầu câu (như ở cấu trúc thứ nhất).

2. Dependent clauses (Mệnh đề phụ thuộc)

Xét ví dụ sau:

When I have free time, I usually go to the museum.
Dependent clause

Trong ví dụ trên, mệnh đề được gạch chân là một mệnh đề phụ thuộc.

Mệnh đề phụ thuộc là mệnh đề không diễn tả một ý hoàn chỉnh. Mệnh đề phụ thuộc không thể đứng riêng một mình, và ý nghĩa của nó phụ thuộc vào mệnh đề chính.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Identify the dependent clause

Xác định mệnh đề phụ thuộc

0/10

loading...
2
Complete the sentences

Hoàn thành câu

0/5

loading...
3
Reorder the words to make meaningful complex sentences

Sắp xếp từ thành câu phức có nghĩa

0/5

loading...
4
Make complex sentences

Viết các câu phức

0/5

loading...
Kết thúc lesson 4: Grammar (Complex sentences: review)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này