Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài học giúp học sinh mở rộng vốn từ vựng để miêu tả về nghề nghiệp trong tương lai và những yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề nghiệp

Lesson 1
Vocabulary (My Future Career)

Từ vựng về lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai

Điểm: 0/21
Lesson 2
Vocabulary (My Future Career- cont.)

Từ vựng về lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai

Điểm: 0/20
Lesson 3
Pronunciation (High tones)

Giọng cao

Điểm: 0/10
Lesson 4
Grammar (Despite/In spite of)

Despite/ In spite of

Điểm: 0/18
Lesson 5
Speaking (Talk about what a person need to do a job)

Nói về những điều một người cần để làm một công việc nào đó

Điểm: 0/6
Lesson 6
Listening (Future job)

Nghe 2 người nói chuyện về công việc trong tương lai

Điểm: 0/11
Lesson 7
Grammar (Verb + to-infinitive/ Verb + V-ing)

Động từ theo sau bởi to-V và V-ing

Điểm: 0/24
Lesson 8
Reading (Complete the text with the given words)

Dạng bài hoàn thành đoạn văn sử dụng các từ cho sẵn

Điểm: 0/15
Lesson 9
Writing (Write about three most important qualities a person needs to do a job well)

Viết đoạn văn về ba phẩm chất quan trọng để làm tốt một công việc

Điểm: 0/10
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay