loading...
Đóng

L.1: Vocabulary (My Future Career)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • My academic goal is to attend a good university.
    academic /ˌækəˈdemɪk/
  (adj.)
  học thuật, thuộc nhà trường
  My academic goal is to attend a good university.
  Mục tiêu học tập của tôi là vào một trường đại học tốt.
 •  Alternately, if being a doctor does not suit you, you could consider being a nurse.
  alternatively /ɔːlˈtɜːnətɪvli/
  (adv.)
  lựa chọn khác
  Alternately, if being a doctor does not suit you, you could consider being a nurse.
  Nếu nghề bác sỹ không phù hợp với bạn, bạn có thể xem xét lựa chọn khác là nghề y tá.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Listen and fill in the blank with the missing word

Nghe và điền vào chỗ trống từ còn thiếu

0/6

loading...
2
Choose the word whose part of speech is different from the others

Chọn từ thuộc từ loại khác với các từ còn lại

0/5

loading...
3
Complete the sentences using the given words/phrases

Bạn hãy hoàn thành câu sử dụng các từ/cụm từ cho sẵn

0/10

loading...
Kết thúc lesson 1: Vocabulary (My Future Career)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này