loading...
Đóng

L.1: Vocabulary (City life)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • People from different countries come to live in New York, which makes it a multicultural city.
  multicultural /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/  
  (adj.)
  đa văn hóa
  People from different countries come to live in New York, which makes it a multicultural city.
  Mọi người từ các nước khác đến sống ở New York, khiến thành phố này trở thành một thành phố đa văn hóa.
 • We can enjoy a great variety of foods from different countries in New York city.
  variety /vəˈraɪəti/
  (n.)
  đa dạng
  We can enjoy a great variety of foods from different countries in New York city.
  Chúng ta có thể thưởng thức nhiều món ăn đa dạng từ các nước khác nhau ở thành phố New York.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Listen and rearrange the letters to find the words

Nghe và sắp xếp các chữ cái để tìm ra từ đúng

0/5

loading...
2
Listen and fill in the blank with the missing word

Nghe và điền vào chỗ trống từ còn thiếu

0/7

loading...
3
Complete the sentences using the given words.

Hoàn thành câu sử dụng từ cho sẵn.

0/8

loading...
Kết thúc lesson 1: Vocabulary (City life)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này