loading...
Đóng

L.8: Listening (About the work of an advice columnist)

Watch the video and do the tasks.

Practice
1
Choose the best option to complete the sentences

Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu

0/5

loading...
2
Choose the best answer

Chọn đáp án đúng nhất

0/5

loading...
3
Choose the most suitable expressions

Chọn những câu phù hợp nhất

0/3

loading...
Kết thúc lesson 8: Listening (About the work of an advice columnist)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này