loading...
Đóng

L.4: Grammar (Reported speech: review)

I. Reported/ Indirect speech - Review (Ôn tập Câu tường thuật/ gián tiếp)

Tóm tắt bài học

1. Direct speech vs reported speech (Phân biệt lối nói trực tiếp và gián tiếp)

- Câu trực tiếp là lời nhắc lại những từ ngữ chính xác 1 ai đó phát ngôn ra. Khi viết, câu trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép (quotation marks).

Ví dụ:

Mai said, "I want to be a designer."
Mai nói, "Tớ muốn trở thành một nhà thiết kế."

- Câu tường thuật hay câu gián tiếp là lời nhắc lại nội dung, ý của ai đó nói ra (nhưng không cần phải chính xác từng từ từng ngữ). Khi viết, câu tường thuật không được đặt trong dấu ngoặc kép, thay vào đó chúng ta sử dụng các động từ giới thiệu nội dung được tường thuật (reporting verb) như say, tell...

Ví dụ:

Mai said she wanted to be a designer.
Mai nói rằng cô ấy muốn trở thành một nhà thiết kế.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

II. Some types of reported speech (Một vài loại câu tường thuật)

Tóm tắt bài học

1. Reported statements (câu tường thuật câu trần thuật)

- Cấu trúc:

said + (that) + S + V
said + to + O + (that) + S + V
told + O + (that) + S + V

- Ví dụ:

• Direct: Kate said, "I will study harder.”
Kate nói, “Tôi sẽ học hành chăm chỉ hơn.”

• Indirect: Kate said that she would study harder.
Kate nói rằng cô ấy sẽ học hành chăm chỉ hơn.

- Lưu ý sự khác biệt trong cách sử dụng “said” and “told” như sau:

+ Sau “said”, có thể có hoặc không có tân ngữ. Trường hợp có tân ngữ đi kèm, ta cần sử dụng giới từ “to” xen giữa “said” và tân ngữ.

+ Còn “told” thì luôn cần tân ngữ theo sau, và không cần giới từ đi kèm.

Ví dụ:

• Direct: "I want to go home."
("Tôi muốn về nhà.")

• Indirect:
She said she wanted to go home.

(Cô ấy nói rằng cô ấy muốn về nhà).
She said to me that she wanted to go home.
(Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn về nhà.)
She told me she wanted to go home.
(Cô ấy bảo tôi rằng cô ấy muốn về nhà.)
She told she wanted to go home. Χ
She said me that she wanted to go home. Χ

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the most suitable picture

Chọn bức tranh thích hợp nhất

0/5

loading...
2
Choose the correct option

Chọn đáp án đúng

0/5

loading...
3
Correct or Incorrect?

Đúng hay Sai?

0/5

loading...
4
Rewrite the sentences

Viết lại câu

0/5

loading...
Kết thúc lesson 4: Grammar (Reported speech: review)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này