loading...
Đóng

L.3: Pronunciation (Stress on auxiliary verbs in sentences)

Stress on auxiliary verbs in sentences (Trọng âm ở các trợ động từ trong câu)

Tóm tắt bài học

1. What is an auxiliary verb? (Trợ động từ là gì?)

Trợ động từ là từ đi kèm một động từ khác (main verb) giúp tạo thời (thì), thể và thức của động từ chính.
Các trợ động từ thường gặp là: be (am/is/are), have/has/had, do/does/did, can/could, shall, will, may/might, must, need, used (to),…

Ví dụ:

She hasn’t heard from him for several years.
Cô ấy đã không nhận được tin tức gì từ anh ấy nhiều năm qua.
Will you come to the party with me?
Bạn sẽ đến bữa tiệc cùng tớ chứ?

Trong các câu trên, trợ động từ “hasn’t” và “will” lần lượt đi kèm các động từ chính của câu là “heard” và “come”.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Decide if the auxiliary verbs in the sentences are stressed or not

Xác định xem các trợ động từ trong câu được nhấn trọng âm hay không

0/8

loading...
2
Decide if the missing word in each blank is strong or weak

Xác định xem từ còn thiếu trong mỗi chỗ trống được phát âm dạng mạnh hay yếu

0/5

loading...
3
Listen to record and compare

Nghe và thu âm so sánh


loading...
Kết thúc lesson 3: Pronunciation (Stress on auxiliary verbs in sentences)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này