loading...
Đóng

L.1: Vocabulary (Life in the Past)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 •  Like my grandparents, people used to go bare-footed, even in winter.
    bare-footed /ˈbeəfʊtɪd/
  (adj.)
  chân đất
  Like my grandparents, people used to go bare-footed, even in winter.
  Giống như ông bà cô, mọi người thường đi chân đất, thậm chí vào mùa đông.
 •  People in the past didn’t have many technological facilities such as computers or TVs.
  facility  /fəˈsɪləti/
  (n.)
  phương tiện, thiết bị
  People in the past didn’t have many technological facilities such as computers or TVs.
  Người dân trước kia không có nhiều phương tiện công nghệ như máy tính hay ti vi.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the word whose part of speech is different from the others

Chọn từ thuộc từ loại khác với các từ còn lại

0/5

loading...
2
Choose the correct answer

Chọn đáp án đúng

0/9

loading...
3
Fill in each blank with the correct form of the word in the bracket

Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ trong ngoặc

0/6

loading...
Kết thúc lesson 1: Vocabulary (Life in the Past)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này