loading...
Đóng

L.2: Vocabulary (Life in the Past - cont.)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • We should treat people with respect.
  treat /triːt/
  (v.)
  cư xử
  We should treat people with respect.
  Chúng ta nên đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng.
 • Cutural values should be protected for our future generations.
  generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/
  (n.)
  thế hệ
  Cutural values should be protected for our future generations.
  Các giá trị văn hóa nên được giữ gìn cho thế hệ tương lai của chúng ta.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Find the word which is different from the other in the position of primary stress

Tìm từ có vị trí trọng âm chính khác với các từ còn lại

0/6

loading...
2
Complete the sentences using the given words

Hoàn thành câu sử dụng các từ cho sẵn

0/10

loading...
3
Choose the word whose part of speech is different from the others

Chọn từ thuộc từ loại khác với các từ còn lại

0/5

loading...
Kết thúc lesson 2: Vocabulary (Life in the Past - cont.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này