loading...
Đóng

Bài học giúp học sinh có thêm vốn từ vựng để miêu tả về các kỳ quan của Việt Nam

Lesson 1
Vocabulary (Wonders of Viet Nam)

Từ vựng về các kỳ quan ở Việt Nam

Điểm: 0/20
Lesson 2
Vocabulary (Wonders of Viet Nam - cont.)

Từ vựng về các kỳ quan ở Việt Nam

Điểm: 0/20
Lesson 3
Pronunciation (Stress on short words in sentences)

Phát âm (Trọng âm ở các từ ngắn trong câu)

Điểm: 0/15
Lesson 4
Grammar (Passive voice: Impersonal passive)

Ngữ pháp (Thể bị động: Câu bị động khách quan)

Điểm: 0/21
Lesson 5
Grammar (Suggest + V-ing/ clause with "should")

Ngữ pháp (Cấu trúc Suggest + V-ing/ mệnh đề chứa "should")

Điểm: 0/25
Lesson 6
Reading (Answering the questions)

Chiến lược dạng bài đọc hiểu trả lời câu hỏi

Điểm: 0/21
Lesson 7
Speaking (about man-made wonders of Viet Nam and the ways to protect them)

Nói về các kỳ quan nhân tạo của Việt Nam và gợi ý cách bảo vệ chúng

Điểm: 0/15
Lesson 8
Listening (About a natural wonder of Viet Nam)

Nghe về một kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam

Điểm: 0/19
Lesson 9
Writing (An article)

Viết bài báo ngắn miêu tả một kỳ quan của Việt Nam

Điểm: 0/12
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này