loading...
Đóng

L.9: Writing (An essay)

Writing skills: Write an essay

Topic:

Write about the three most important qualities you think a person needs to be able to get along with other members in an extended family.
Viết về ba phẩm chất quan trọng nhất mà em nghĩ một người cần có để có thể hòa thuận với các thành viên khác trong một gia đình đa thế hệ.

Trong phần học này, các em sẽ tìm hiểu cách viết một bài luận ngắn nêu ra quan điểm của mình về ba phẩm chất quan trọng nhất mà một người cần có để có thể hòa thuận với các thành viên khác trong gia đình đa thế hệ.
Sau đây, các em hãy tham khảo một bài viết và cùng phân tích cách viết nhé.

I. Sample

In today’s modern life, a large number of people still opt to live in extended families in which multiple generations share a house. Living with other members harmoniously in large families will never be easy if we do not possess some following certain qualities.
Firstly, willingness to share is quite essential for all members of multigenerational families. Because we live with lots of others including our grandparents and our relatives, we have to share almost everything such as bedrooms, bathrooms, televisions or computers. It also means that people can share the high living expenses together, namely water and electricity bills and food.
Secondly, being able to be sympathetic is considered as an important quality to live in harmony with the extended family. Apparently, generation gaps are unavoidable and they are likely to be wider when incredible technological innovations are changing the world significantly these days. However, if each member learns to understand and respect others’ perspective, generation gaps will not be big troubles.
Finally, in order to maintain the harmony in the family, everyone needs to take care of as well as support each other. Each member ought to be willing to help others whenever they encounter difficulties. The encouragement and help from the family partly assist them in overcoming obstacles.
In a word, getting along well with other family members requires individuals’ effort. Hence, some typical qualities a person should have to live in harmony with the extended family are willingness to share, sympathy and supportiveness.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, số lượng lớn người dân vẫn lựa chọn sống trong các gia đình đa thế hệ nơi mà nhiều thế hệ sống chung một nhà. Sống với các thành viên khác một cách hòa thuận trong những gia đình lớn sẽ không bao giờ dễ dàng nếu chúng ta không có một số phẩm chất nhất định sau.
Thứ nhất, sự sẵn sàng chia sẻ khá là cần thiết đối với tất cả các thành viên của gia đình đa thế hệ. Bởi vì chúng ta sống với nhiều người, bao gồm cả ông bà và họ hàng nên chúng ta phải chia sẻ hầu như mọi thứ như phòng ngủ, phòng tắm, tivi hoặc máy tính. Điều đó cũng có nghĩa rằng mọi người có thể chia sẻ những chi phí sinh hoạt đắt đỏ cùng nhau, cụ thể như hóa đơn điện nước và thực phẩm.
Thứ hai là, có thể đồng cảm được coi là một phẩm chất quan trọng để sống hòa thuận với gia đình đa thế hệ. Rõ ràng là những khoảng cách thế hệ là không thể tránh khỏi và khoảng cách này có khả năng rộng hơn khi ngày nay những đổi mới công nghệ đáng kinh ngạc đang thay đổi thế giới một cách đáng kể. Tuy nhiên, nếu mỗi thành viên học được cách hiểu và tôn trọng những quan điểm của người khác, khoảng cách thế hệ sẽ không còn là những vấn đề lớn.
Cuối cùng thì để duy trì được sự hoà thuận trong gia đình, mỗi người cần chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi thành viên nên sẵn lòng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Sự khích lệ và giúp đỡ từ gia đình phần nào giúp họ vượt qua những trở ngại.
Tóm lại, hòa thuận với các thành viên khác trong gia đình yêu cầu nỗ lực của các cá nhân. Do vậy, một số phẩm chất tiêu biểu một người nên có để sống hòa thuận với gia đình đa thế hệ là sự sẵn sàng chia sẻ, đồng cảm và hỗ trợ.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the best answers

Chọn đáp án đúng nhất

0/5

loading...
2
Rearrange the passages to make a meaningful essay

Sắp xếp đoạn văn để tạo thành một bài văn có nghĩa

0/5

loading...
3
Writing practice

Thực hành viết


loading...
Kết thúc lesson 9: Writing (An essay)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này