loading...
Đóng

L.4: Grammar (Past perfect: review)

Review: Past Perfect (Ôn tập Thì quá khứ hoàn thành)

Tóm tắt bài học

I. Usages (Cách dùng)

1. Cách dùng 1:

- Thì quá khứ hoàn thành được dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái đã xảy ra và đã kết thúc, hoặc kéo dài đến trước một thời điểm trong quá khứ.

- Ví dụ 1:

Before the 1990s, trams had been a popular means of transport in Ha Noi.
Trước thập niên 90, tàu điện đã là một phương tiện giao thông phổ biến ở Hà Nội.

Nhìn vào ví dụ này, ta thấy việc tàu điện là một phương tiện giao thông phổ biến ở Hà Nội đã xảy ra và kết thúc trước thập niên 90. Sau thời điểm những năm 1990, phương tiện này không còn được sử dụng phổ biến tại Hà Nội nữa.

- Ví dụ 2:

Ly Chieu Hoang had ruled Dai Viet before the Tran dynasty.
Lý Chiêu Hoàng đã cai trị Đại Việt trước triều đại nhà Trần.

Ta thấy Lý Chiêu Hoàng đã có khoảng thời gian cai trị Đại Việt và thời gian trị vì của bà kết thúc trước triều đại nhà Trần.

2. Cách dùng 2:

- Thì quá khứ hoàn thành còn được dùng để diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trước một hành động khác trong quá khứ. (Hành động xảy ra trước dùng quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau dùng quá khứ đơn).

- Ví dụ 1:

The train had left before he reached the station.
Tàu đã rời đi trước khi anh ấy đến ga tàu.

Ta thấy, hành động tàu rời đi xảy ra trước nên sẽ sử dụng thì quá khứ hoàn thành, còn việc anh ấy đến ga tàu diễn ra sau đó nên dùng thì quá khứ đơn.

- Ví dụ 2:

Viet Nam had experienced decades of fighting for freedom before the country became totally independent.
Việt Nam đã trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh giành tự do trước khi đất nước được hoàn toàn độc lập.

Tương tự, việc Việt Nam đã trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh giành tự do xảy ra trước được chia ở quá khứ hoàn thành, còn sự kiện đất nước hoàn toàn độc lập diễn ra sau nên được chia ở quá khứ đơn.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Give the past perfect form of the verb in brackets

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì quá khứ hoàn thành

0/5

loading...
2
Correct or Incorrect?

Đúng hay Sai?

0/5

loading...
3
Reorder the words to make complete sentences

Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

0/5

loading...
Kết thúc lesson 4: Grammar (Past perfect: review)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này