loading...
Đóng

L.1: Vocabulary (Viet Nam: Then and Now)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 •  My parents told me that Vietnamese people used to live in extended families.
    extended family /ɪkˈstendɪd ˈfæməli/
  (n.)
  gia đình đa thế hệ
  My parents told me that Vietnamese people used to live in extended families.
  Bố mẹ cô nói với cô rằng người Việt nam trước kia thường sống trong các gia đình đa thế hệ.
 •  People nowadays mostly live in nuclear families including parents and children.
  nuclear family /ˈnjuːkliə(r) ˈfæməli/
  (n.)
  gia đình hạt nhân
  People nowadays mostly live in nuclear families including parents and children.
  Mọi người ngày nay hầu như sống trong các gia đình hạt nhân gồm bố mẹ và con cái.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the right words which have the definitions

Chọn từ có định nghĩa thích hợp

0/6

loading...
2
Complete the sentences using the given words

Hoàn thành câu sử dụng các từ cho sẵn

0/8

loading...
3
Listen and rearrange the letters to find the words

Nghe và sắp xếp các chữ cái để tìm ra từ đúng

0/6

loading...
Kết thúc lesson 1: Vocabulary (Viet Nam: Then and Now)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này