loading...
Đóng

Bài học giúp học sinh mở rộng vốn từ vựng về ngôn ngữ, cách học và sử dụng ngôn ngữ

Lesson 1
Vocabulary (English in the world)

Từ vựng về ngôn ngữ, cách học và sử dụng ngôn ngữ

Điểm: 0/20
Lesson 2
Vocabulary (English in the World- cont.)

Từ vựng về ngôn ngữ, cách học và sử dụng ngôn ngữ

Điểm: 0/20
Lesson 3
Pronunciation (Tones in new and known information)

Phát âm (Ngữ điệu với thông tin mới và thông tin đã biết)

Điểm: 0/16
Lesson 4
Grammar (Conditionals type 2)

Ngữ pháp (Câu điều kiện loại 2)

Điểm: 0/26
Lesson 5
Grammar (Relative clauses)

Ngữ pháp (Mệnh đề quan hệ)

Điểm: 0/32
Lesson 6
Reading (Guess words' meaning)

Kỹ năng đọc (Luyện đoán nghĩa của từ)

Điểm: 0/18
Lesson 7
Speaking (Talk about ways to improve English)

Luyện nói (Nói về các cách để cải thiện tiếng Anh)

Điểm: 0/8
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này