loading...
Đóng

L.5: Grammar (Relative clauses)

Relative clauses (Mệnh đề quan hệ)

Tóm tắt bài học

I. Relative clauses (Mệnh đề quan hệ)

Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.
Mệnh đề quan hệ gồm đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ và thường được bắt đầu bằng 1 đại từ hoặc trạng từ quan hệ. Nó dùng để đưa thêm thông tin về người hoặc vật.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Identify the relative clauses in the following sentences.

Xác định mệnh đề quan hệ trong những câu sau.

0/8

loading...
2
Choose the correct relative pronouns/adverbs.

Chọn đại từ/trạng từ quan hệ đúng.

0/8

loading...
3
Can the below relative pronouns/adverbs be omitted?

Những đại từ/trạng từ quan hệ dưới đây có thể lược bỏ không?

0/6

loading...
4
Fill in the blank with the correct relative pronouns/adverbs.

Điền vào chỗ trống đại từ/trạng từ quan hệ đúng.

0/6

loading...
5
Combine the two sentences using a relative clause.

Kết hợp 2 câu sử dụng mệnh đề quan hệ.

0/4

loading...
Kết thúc lesson 5: Grammar (Relative clauses)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này