loading...
Đóng
Unit 24: Connecting adverbs
Khi diễn đạt sự đồng tình mà không muốn lặp lại lời người trước nói, chúng ta sử dụng cấu trúc với too, so, either, neither.
Các bài tập luyện tập
0/47
Các bài tập luyện tập
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này