loading...
Đóng
Unit 25: Intensifiers
Trong tiếng Anh, có những từ dùng để nhấn mạnh, bổ sung ý nghĩa cho các danh từ, tính từ, đại từ. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách dùng và cấu trúc câu chứa các từ nhấn mạnh: so, such, too, enough
Các bài tập luyện tập
0/69
Các bài tập luyện tập
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này