loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 2: A closer look 1

(trang 28-29 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Pronunciation - Stress on the verb 'be' in sentences

(Phát âm - Trọng âm ở động từ 'be' trong câu)
Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
6. Look at the following sentences and underline the verb forms of be which should be stressed. Then listen to the recording to check and practise.
(Nhìn vào những câu sau và gạch chân những dạng thức của động từ 'be' cần được đọc nhấn mạnh. Sau đó hãy nghe đoạn băng để kiểm tra lại và luyện tập.)
1.
- You aren't worried about the exam? Good for you!
(Cậu không cảm thấy lo lắng về kỳ thi à? Tốt thật đấy!)
- I am worried! But I try not to show it.
(Tớ có lo lắng! Chỉ là tớ cố không thể hiện ra thôi.)
Đáp án: từ 'am' được gạch chân cần được đọc nhấn mạnh
Giải thích: Để diễn tả sự đối lập với thông tin mà người trước đã nói 'aren't worried - không lo lắng', từ 'am' trong lời nói của người thứ 2 cần được nhấn trọng âm.
2.
- Do you think Jack is good at Japanese?
(Cậu có nghĩ là Jack giỏi tiếng Nhật không?)
- He is. But he’s a bit shy to speak it.
(Có chứ. Chẳng qua là cậu ấy thấy hơi ngại nói tiếng Nhật thôi.)
Đáp án: từ 'is' được gạch chân cần được đọc nhấn mạnh
Giải thích: Vì đứng ở cuối câu, nên 'is' trong lời nói của người thứ 2 được đọc nhấn mạnh.
3.
- Isn't badminton her favourite sport?
(Không phải cầu lông là môn thể thao yêu thích của cô ấy à?)
- Yes, it is.
(Ừ, đúng là vậy.)
Đáp án: 'isn't' và 'is' được gạch chân cần được đọc nhấn mạnh
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
- Who's he?
(Anh ấy là ai?)
Đáp án: Từ 'is' không được nhấn trọng âm.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
- Sorry, we're late!
(Xin lỗi, chúng tớ tới trễ.)
- Actually, you aren't. We haven't started yet.
(Thực ra, các cậu không bị trễ giờ đâu. Chúng tớ vẫn chưa bắt đầu mà.)
Đáp án: từ 'aren't' được gạch chân cần được đọc nhấn mạnh
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
- Is she happy at the new school?
(Bạn ấy có thấy vui khi ở trường mới không?)
- Yes, she is. She likes it a lot.
(Có, bạn ấy thấy vui. Bạn ấy thích trường mới lắm.)
Đáp án: từ 'is' được gạch chân cần được đọc nhấn mạnh
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này