loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 3: A closer look 2

(trang 29-30 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Reported speech: review

(Ôn tập câu tường thuật)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 30 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
5. GAME: SOMETHING ABOUT OUR TEACHER...Decide as a whole class five questions you want to ask about the teacher. Then the class divides into two groups: one group stays inside the class and the other goes outside. The teacher will tell each group the answers to the questions. The class gets together again and in pairs you must report on what the teacher has told you.
(TRÒ CHƠI: MỘT VÀI ĐIỀU VỀ GIÁO VIÊN CỦA CHÚNG MÌNH...Cả lớp cùng thống nhất 5 câu hỏi mà các em muốn hỏi về giáo viên của mình. Sau đó chia lớp thành 2 nhóm: một nhóm ở lại trong lớp còn nhóm kia đi ra ngoài. Giáo viên sẽ nói với mỗi nhóm câu trả lời của mình cho các câu hỏi. Cả lớp tập hợp lại và các em cần tường thuật lại những gì giáo viên đã nói với các em theo cặp.)
Ở phần này, các em cần dựa vào thông tin câu trả lời mà giáo viên đưa ra với nhóm của mình để tường thuật lại bắt đầu với 'Our teacher said...'.
* Question 1: Do you have a pet? If so, what is it? What's its name?
(Câu hỏi 1: Cô có vật nuôi không ạ? Nếu có, thì đó là con gì ạ? Tên nó là gì ạ?)
- Answer 1: I have a dog called 'To Be' at home.
(Câu trả lời 1: Cô có nuôi 1 con cún tên là 'To Be' ở nhà.)
- Answer 2: I have a cat called 'To Be' at home.
(Câu trả lời 2: Cô có nuôi 1 con mèo tên là 'To Be' ở nhà.)
- Student A: Our teacher said she had a dog called 'To Be' at home.
(Học sinh A: Cô giáo chúng mình nói là cô ấy có nuôi 1 con cún tên là 'To Be' ở nhà.)
- Student B: No, our teacher said she had a cat called 'To Be' at home.
(Học sinh B: Không đúng, cô giáo chúng mình nói là cô ấy có nuôi 1 con mèo tên là 'To Be' ở nhà.)

* Question 2: What subject did you like most at school? And why?
(Câu hỏi 2: Cô thích môn nào nhất thời còn đi học ạ? Và tại sao ạ?)
- Answer 1: I liked English most at school because learning it was easy and fun.
(Câu trả lời 1: Cô thích môn tiếng Anh nhất thời còn đi học vì học môn này dễ và thú vị.)
- Answer 2: I liked Maths most at school because it gave me a lot of fun.
(Câu trả lời 2: Cô thích môn Toán nhất thời còn đi học vì môn này mang lại cho cô nhiều niềm vui.)
- Student A: Our teacher said she had liked English most at school because learning it had been easy and fun.
(Học sinh A: Cô giáo chúng mình nói rằng cô thích môn tiếng Anh nhất thời còn đi học vì học môn này dễ và thú vị.)
- Student B: No, our teacher said she had liked Maths most at school because it had given her a lot of fun.
(Học sinh B: Không đúng, cô giáo chúng mình nói là cô thích môn Toán nhất thời còn đi học vì môn này mang lại cho cô nhiều niềm vui.)

* Question 3: What is your favourite song?
(Câu hỏi 3: Bài hát yêu thích của cô là gì ạ?)
- Answer 1: My favourite song is 'Heal the world' by Michael Jackson.
(Câu trả lời 1: Bài hát yêu thích của cô là bài 'Hàn gắn thế giới' thể hiện bởi Michael Jackson.)
- Answer 2: My favourite song is 'Yesterday' by The Beatles.
(Câu trả lời 2: Bài hát yêu thích của cô là bài 'Ngày hôm qua' thể hiện bởi nhóm nhạc The Beatles.)
- Student A: Our teacher said her favourite song was 'Heal the world' by Michael Jackson.
(Học sinh A: Cô giáo chúng mình bảo là bài hát yêu thích của cô ấy là bài 'Hàn gắn thế giới' thể hiện bởi Michael Jackson.)
- Student B: No, our teacher said her favourite song was 'Yesterday' by The Beatles.
(Học sinh B: Không đúng, cô giáo chúng mình bảo là bài hát yêu thích của cô là bài 'Ngày hôm qua' thể hiện bởi nhóm nhạc The Beatles.)

* Question 4: What will you do this weekend?
(Câu hỏi 4: Cô sẽ làm gì vào cuối tuần này ạ?)
- Answer 1: I will go for a picnic with my family this weekend.
(Câu trả lời 1: Cô sẽ đi dã ngoại cùng gia đình vào cuối tuần này.)
- Answer 2: I will go for a picnic with my friends this weekend.
(Câu trả lời 2: Cô sẽ đi dã ngoại cùng bạn bè vào cuối tuần này.)
- Student A: Our teacher said she would go for a picnic with her family that weekend.
(Học sinh A: Cô giáo chúng mình nói là cô sẽ đi dã ngoại cùng gia đình vào cuối tuần đó.)
- Student B: No, our teacher said she would go for a picnic with her friends that weekend.
(Học sinh B: Không đúng, cô giáo chúng mình nói là cô sẽ đi dã ngoại cùng bạn bè vào cuối tuần đó.)

* Question 5: How long have you been teaching English?
(Câu hỏi 5: Cô dạy tiếng Anh được bao lâu rồi ạ?)
- Answer 1: I've been teaching English for 5 years.
(Câu trả lời 1: Cô dạy tiếng Anh được 5 năm rồi.)
- Answer 2: I've been teaching English for 4 years.
(Câu trả lời 2: Cô dạy tiếng Anh được 4 năm rồi.)
- Student A: Our teacher said she had been teaching English for 5 years.
(Học sinh A: Cô giáo chúng mình bảo là cô đã dạy tiếng Anh được 5 năm rồi.)
- Student B: No, our teacher said she had been teaching English for 4 years.
(Học sinh B: Không đúng, cô giáo chúng mình bảo là cô đã dạy tiếng Anh được 4 năm rồi.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này