loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 4: Communication

(trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Life skills for teens

(Kĩ năng sống cho thanh thiếu niên)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
1. Read about the necceassary life skills for teenagers in the United Stateds. Match the skills to their category.
(1. Đọc về các kỹ năng sống cần thiết cho thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ. Kết hợp các kỹ năng với danh mục phù hợp.)
1.
Social skills.
(Các kĩ năng xã hội.)
2.
Cognitive skills.
(Các kĩ năng nhận thức.)
3.
Housekeeping skills
(Các kĩ năng làm việc nhà.)
4.
Emotion control skills
(Các kĩ năng điều khiển cảm xúc.)
5.
Self-care skills.
(Các kĩ năng tự chăm sóc bản thân.)
A. Recognise and control your feelings. Cope with negative emotions
(Nhận biết và kiểm soát cảm xúc của bạn. Đối phó với những cảm xúc.)
B. Have planning and organisational skills. Concentrate and be self-disciplined
(Kĩ năng lên kế hoạch và tổ chức. Tập trung và tự kỷ luật.)
C. Cooperate with others and resolve conflicts. Have communication skills.
( Hòa hợp với người khác và xử lý xung đột. Có kĩ năng giao tiếp.)
D. Prepare food, do laundry and chores at home. Manage a small budget. Learn about basic car operation.
(Chuẩn bị thức ăn, giặt đồ và làm công việc nhà. Quản lý ngân sách nhỏ. Tìm hiểu hoạt động cơ bản của xe ô tô)
E. Develop healthy habits. Know how to act and where to get help in emergencies. Understand the boundaries of risk taking
(Phát triển thói quen lành mạnh. Biết cách hành động và địa điểm được giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp. Hiểu các ranh giới của chấp nhận rủi ro.)
Đáp án:
1- C
2- B
3- D
4- A
5- E
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này