loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 4: Communication

(trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Life skills for teens

(Những kĩ năng sống cho các thanh thiếu niên)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
2. Discuss: Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not?
(Thảo luận: Các thanh thiếu niên ở Việt Nam có cần tất cả hoặc một số kỹ năng này không? Tại sao có, tại sao không?)
Yes, they do. Because Modern life requires each individual to constantly improve his or her value.
(Có, họ có cần. Bởi vì cuộc sống hiện đại yêu cầu mỗi cá nhân cần liên tục cải thiện giá trị của bản thân.)
To survive and develop, having life skills is extremely important to anyone.
(Để có thể tồn tại và phát triển, có các kĩ năng sống là cực kỳ cần thiết với bất kì ai.)
At the same time, it is a requirement to learn, and to train constantly to improve the quality of life.
(Đồng thời, cũng cần liên tục học tập và rèn luyện để cải thiện chất lượng cuộc sống.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này