loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 5: Skills 1

(trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Reading

(Đọc hiểu)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 32 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
3. Read the text again and decide if the following statements are true (T) or false (F).
(Đọc lại văn bản và quyết định xem những câu dưới đây là đúng (T) hay sai (F))
1.
You can call Magic Number anytime during the day or night.
(Bạn có thể gọi số Magic bất cứ lúc nào trong ngày hoặc đêm.)
Đáp án: T
Giải thích: Câu đã cho đúng do câu đầu tiên đoạn 1 có chỉ ra 'Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service' (Số Magic 18001567 là số điện thoại miễn phí 24 giờ dịch vụ).
2.
The service and the telephone calls are free.
(Dịch vụ và các cuộc gọi điện thoại miễn phí.)
Đáp án: T
3.
Only children can call the helpline.
(Chỉ có trẻ em mới có thể gọi đường dây trợ giúp.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
The typical caller to Magic Number is a nine-year-old child.
(Người gọi thông thường đến số Magic là trẻ em chín tuổi.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
All decisions about the operation of the helpline are made by adults.
(Tất cả các quyết định về hoạt động của đường dây trợ giúp được thực hiện bởi người lớn.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
The service is available in all cities and provinces in Viet Nam.
(Dịch vụ này có sẵn ở tất cả các tỉnh và thành phố ở Việt Nam.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này