loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 6: Skills 2

(trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Listening

(Nghe)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 33 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
1a. Listen to an interview with Miss Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine.
(1a. Nghe bài phỏng vấn cô Sweetie, Tư vấn viên của tạp chí 4Teen.)
Tapescripts (Lời thoại):
Interviewer:
…So how do you like this work?
(… Vậy bạn thích công việc này như thế nào?)
Miss Sweetie:
Oh very much. I feel like I’m living my teenage years again![laugh]
(Ôi, rất nhiều. Tôi cảm thấy như tôi đang sống những năm thiếu niên của mình một lần nữa![cười])
But really, it’s great that I can help our dear readers in this way.
( Nhưng thực sự, thật tuyệt khi tôi có thể giúp độc giả thân yêu của chúng tôi theo cách này.)
Interviewer:
Do you find it difficult to give advice?
(Bạn có cảm thấy khó khăn khi đưa ra lời khuyên?)
Miss Sweetie:
Well, yes… I take time to think of the best possible advice that I can give.
(À, vâng ... tôi dành thời gian để nghĩ về lời khuyên hữu ích nhất mà tôi có thể đưa ra.)
I think it’s most important that we put ourselves in other people’s shoes.
(Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng tôi đặt mình vào vị trí của người khác.)
Interviewer:
So it’s about being able to empathise…
(Vì vậy, đó là về việc có thể cảm thông ...)
Miss Sweetie:
Exactly. But even so, we also need to be very careful about how to put the advice into words.
(Chính xác. Nhưng ngay cả như vậy, chúng tôi cũng cần phải rất cẩn thận về cách đưa lời khuyên vào lời nói.)
We need to be sensitive...
(Chúng ta cần phải nhanh nhạy ...)
It’s not only about giving the best solution, it’s also about helping the person get over the negative feelings.
(Đó không chỉ là giải pháp tốt nhất, mà còn giúp người đó vượt qua những cảm xúc tiêu cực.)
For example, I often use ‘It might be a good idea to…’ rather than ‘You ought to…’.
(Ví dụ: tôi thường sử dụng ‘Có thể là một ý tưởng hay…” thay vì ‘Bạn nên…’.)
Or perhaps ‘I think you should…’ for me sounds much better than ‘You must…’.
(Hoặc có lẽ 'Tôi nghĩ bạn nên ...' với tôi nghe hay hơn nhiều so với ‘Bạn phải…’.)
1b. Choose the best answer.
(1b. Chọn đáp án đúng nhất.)
1.
Miss Sweetie (likes/doesn’t like) her work as an advice columnist.
(Cô Sweetie (thích / không thích) công việc của cô ấy như một nhà tư vấn.)
Đáp án: Likes.
2.
She is (in/no longer in) her adolescence.
(Cô ấy (trong / không còn ở trong) tuổi vị thành niên của cô ấy)
Đáp án: no longer in.
3.
She thinks giving advice to people is (easy/ not easy).
(Cô nghĩ tư vấn cho mọi người là (dễ dàng / không dễ).)
Đáp án: not easy.
4.
It (takes time/doesn’t take time) for her to come up with a piece of advice.
(Cô ấy (tốn thời gian / không tốn thời gian) để đưa ra một lời khuyên.)
Đáp án: takes time.
5.
She thinks to give good advice we (need/don’t need) to empathise with people.
(Cô ấy nghĩ để đưa ra được lời khuyên tốt chúng ta (cần / không cần) đồng cảm với mọi người.)
Đáp án: need.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này