loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 6: Skills 2

(trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Writing

(Viết)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 33 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
4. Look at 2, A CLOSER LOOK 1 and give one piece of advice to each student.
(4. Nhìn vào bài 2 phần Nhìn Lại 1 và đưa ra lời khuyên cho mỗi học sinh.)
Example: A. Have you thought about asking a friend who is confident about maths to help you? Perhaps you just need a little more practice.
(Ví dụ: A. Bạn đã từng nghĩ đến việc hỏi một người bạn tự tin về toán học để giúp bạn chưa? Có lẽ bạn chỉ cần thực hành thêm 1 chút nữa.)
B. I know how you feel, but I don’t think you should worry about this change. It’s normal, and it shows that you’re growing up.
(B. Tôi biết bạn cảm thấy thế nào, nhưng tôi không nghĩ bạn nên lo lắng về sự thay đổi này. Đó là chuyện bình thường, và điều này cho thấy bạn đang lớn lên.)
C. If I were you, I wouldn’t have too high expectations. I would do my best in the exam, but I don’t think it’s a good idea to feel so stressed.
(C. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không có kỳ vọng quá cao. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong bài kiểm tra, nhưng tôi không nghĩ cảm thấy quá căng thẳng là điều tốt.)
D. Have you thought about telling this to your parents? They might think of a good solution to help you.
(D. Bạn có nghĩ về việc nói điều này với bố mẹ bạn không? Họ có thể nghĩ ra một giải pháp tốt để giúp bạn.)
E. It might help to consider breaking this big task into smaller tasks and then tackle them one by one.
(E. Có lẽ sẽ hữu ích khi cân nhắc chia nhiệm vụ lớn này thành các nhiệm vụ nhỏ hơn và sau đó giải quyết từng cái một.)
F. It might be a good idea to talk about this to someone. Have you thought about turning to your teacher for help?
(F. Nó có thể là một ý tưởng tốt để nói về điều này với ai đó. Bạn đã nghĩ đến việc nhờ giáo viên của mình giúp đỡ chưa?)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này