loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 7: Looking back

(trang 34-35 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Grammar

(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
5. Rewrite the underlined phrases in the following text, using question words + fo-infinitives.
(Viết lại những cụm được gạch chân trong đoạn văn dưới đây, sử dụng cấu trúc từ để hỏi + to V. )
In our Life Skills lesson last week, our class had a visit from a Fire Safety Officer, and this is what he told us: Today I’m going to tell you (1) what you should do in case of fire.
(Trong bài học Kỹ năng sống của chúng tôi vào tuần trước, có một nhân viên an toàn cháy nổ đã đến thăm lớp của chúng tôi, và đây là những gì anh ấy nói với chúng tôi: Hôm nay tôi sẽ nói với bạn (1) những gì bạn nên làm trong trường hợp hỏa hoạn.)
If there is a fire, keep calm. Be sure you know (2) where you can find the nearest exit or stairway. Do not use the lift.
(Nếu có cháy, hãy bình tĩnh. Hãy chắc chắn bạn biết (2) nơi bạn có thể tìm được lối ra hoặc cầu thang gần nhất. Không sử dụng thang máy.)
Before you leave, close all the doors behind you. You should know (3) how you could activate the fire alarm, and then shout 'fire'.
(Trước khi bạn rời khỏi, đóng tất cả các cánh cửa phía sau bạn. Bạn nên biết (3) cách bạn có thể kích hoạt báo cháy, và sau đó hét lên 'cháy rồi'.)
You should know (4) what number you should call to report the fire and ask for help.
(Bạn cần biết (4) số bạn nên gọi để báo về vụ cháy và yêu cầu giúp đỡ.)
In Viet Nam, it's number 114. The number is toll-free and you can call it any time from either a mobile or a landline without dialing area codes.’
(Ở Việt Nam, đó là số 114. Số điện thoại miễn phí và bạn có thể gọi số này bất kỳ lúc nào từ điện thoại di động hoặc điện thoại cố định mà không cần thêm mã vùng.’)
Đáp án:
(1): Today I’m going to tell you what to do in case of fire.
(2): Be sure you know where to find the nearest exit or stairway.
(3): You should know how to activate the fire alarm.
(4): You should know what number to call to report the fire and ask for help.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này