loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 7: Looking back

(trang 34-35 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Communication

(Giao tiếp)
Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
6. Work in pairs. Look at the notes of the two callers from 4, SKILLS 1 and give them some advice.
(6. Làm việc theo cặp. Nhìn vào các ghi chú của cả hai người gọi từ bài tập 4, SKILLS 1 và cung cấp cho họ một số lời khuyên.)
Example
(Ví dụ:)
I think she should tell her parents that she really likes art and design.
(Tôi nghĩ cô ấy nên nói với cha mẹ cô ấy rằng cô ấy thực sự thích nghệ thuật và thiết kế.)
If I were her, I would convince my parents that today it’s become quite easy to find a job as a designer.
(Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ thuyết phục bố mẹ tôi là ngày nay khá dễ dàng để tìm một công việc với vai trò một nhà thiết kế.)
1. I think he should tell his parents to find the way to solve this problem.
(1. Tôi nghĩ anh ấy nên nói với bố mẹ của anh ấy để tìm ra cách giải quyết vấn đề này.)
2. If I were him, I would would report to the teacher about this.
(2. Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ báo với giáo viên về vụ việc này.)
3. I think she should ask relatives to persuade her parents.
(3. Tôi nghĩ cô ấy nên nhờ người thân giúp thuyết phục bố mẹ cô ấy.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này