loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 3: Teen Stress and Pressure

Phần 8: Project

(trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Teen support group

(Nhóm hỗ trợ thiếu niên)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
Work in groups. Prepare some ideas for a teen support group in your school:
(Làm việc nhóm. Chuẩn bị một số ý tưởng cho nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên ở trường của bạn:)
* study skills group(nhóm về kĩ năng học tập):
pay attention to do homewwork; organise your study plan and timetable.
(chú trọng vào việc làm bài tập ở nhà; lên kế hoạch việc học tập và thời gian biểu.)

* life skill group (nhóm về kĩ năng xã hội):
Get to know the danger from fire, electric, water, strangers.
(nhận biết được các nguy hiểm xung quanh mình như những nguy hiểm từ lửa, điện, nước, người lạ.)

*social skills group (Nhóm về kĩ năng xã hội):
cooperate with others; communicate well.
(Hợp tác với người khác; giao tiếp tốt.)

* emotion control skills group (Nhóm về kĩ năng điều khiển cảm xúc):
control feelings; know how to get over negative feelings
(kiểm soát cảm xúc; biết cách vượt qua cảm xúc tiêu cực)

* career planning group (nhóm về kĩ năng lên kế hoạch công việc):
Make a plan for future tasks.
(lên kế hoạch cho công việc sắp tới.)
Choose one idea and think about how to set up the support group, focussing on the following questions:
(Chọn một ý tưởng và suy nghĩ về cách thiết lập nhóm hỗ trợ, tập trung vào các câu hỏi sau:)
1.
What is the name of the support group?
(Tên của nhóm hỗ trợ là gì?)
Đáp án:
It is social skill group.
2.
How is the group organised?
(Nhóm được tổ chức như thế nào?)
Đáp án: Add members to the team, identify the purpose of the job, then divide the tasks among members.
Giải thích: Thêm các thành viên về nhóm của mình, xác định mục đích công việc sau đó phân chia nhiệm vụ cho các thành viên.
3.
How does it help teens?
(Nó giúp thanh thiếu niên như thế nào?)
Đáp án: Help them to be more confident and get more chance to succeed in the future.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Present your group’s ideas to the rest of the class. Get their feedback.
(Thuyết trình kế hoạch với cả lớp và tiếp nhận những góp ý của các bạn.)
Hello everyone.
(Xin chào các bạn.)
Today, I am very happy to be here to present about my team project about a teen support group in our school. My team want to build the group to help students to improve their social skills.
(Hôm nay, tớ rất vui khi được đứng ở đây trình bày về dự án của nhóm tớ về nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên tại trường ta. Nhóm tớ muốn xây dựng nhóm này để hỗ trợ các bạn học sinh cải thiện kĩ năng xã hội.)
As we have planned, the team will consist of about 10-15 people. Half of them will be responsible for organizing events such as meetings, workshop...
(Theo như kế hoạch, nhóm chúng tớ sẽ bao gồm khoảng 10-15 người. Một nửa thành viên sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện như các buổi gặp mặt, hội thảo...)
They will make a general plan including creating a format and preparing the most appropriate environment that can make students participate enthusiastically.
(Họ sẽ lập 1 bản kế hoạch chung bao gồm xây dựng 1 khung chương trình và chuẩn bị môi trường phù hợp nhất để mà có thể khiến các bạn học sinh tham gia nhiệt tình.)
The rest will help students to build bonds with group members through support activities.
(Các thành viên còn lại sẽ giúp các bạn học sinh tạo dựng sự liên kết với các thành viên trong nhóm thông qua các hoạt động hỗ trợ.)
They will create activities requiring teamwork of all members. We will focus on facilitating a tangible experience for students about society and communication.
(Họ sẽ tạo ra các hoạt động yêu cầu tất cả các thành viên làm việc nhóm. Chúng tớ sẽ tập trung vào cung cấp cho các bạn học sinh trải nghiệm xác thực về xã hội và giao tiếp.)
Thanks for listening!
(Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này