loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 2: A closer look 1

(trang 8-9 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Pronunciation - Stress on content words in sentences

(Phát âm - Trọng âm ở các từ mang nội dung trong câu)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
5a. Listen to the speaker read the following sentences and answer the questions.
(5a. Nghe người nói đọc các câu sau rồi trả lời câu hỏi.)
1.
The craft village lies on the river bank.
(Làng nghề thủ công này nằm bên bờ sông.)
2.
This painting is embroidered.
(Bức tranh này được thêu.)
3.
What is this region famous for?
(Vùng này nổi tiếng về điều gì?)
4.
Drums aren't made in my village.
(Trống không được làm ở làng tôi.)
5.
A famous artisan carved this table beautifully.
(Một người thợ thủ công nổi tiếng đã chạm trổ chiếc bàn này rất đẹp.)
1.
Which words are louder and clearer than the others?
(1. Từ nào được đọc to và rõ hơn những từ còn lại?)
Đáp án:
Câu 1: craft, village, lies, river, bank
Câu 2: painting, embroidered
Câu 3: what, region, famous
Câu 4: drums, aren't, made, village
Câu 5: famous, artisan, carved, table, beautifully
2.
What kinds of words are they?
(2. Chúng thuộc những từ loại nào?)
Đáp án: They are: nouns, verbs, adjectives, adverbs, wh-question words, and negative auxiliaries.
Giải thích: Chúng là: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, từ để hỏi bắt đầu bằng wh, và trợ động từ ở thể phủ định
3.
Which words are not as loud and clear as the others?
(3. Những từ nào không được đọc to và rõ như các từ còn lại?)
Đáp án:
Câu 1: the, on, the
Câu 2: this, is
Câu 3: is, this, for
Câu 4: in, my
Câu 5: a, this
4.
What kinds of words are they?
(4. Chúng thuộc những từ loại nào?)
Đáp án: They are: articles, prepositions, pronouns, and possessive adjectives.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
b. Now listen, check, and repeat.
(b. Bây giờ hãy nghe, kiểm tra và nhắc lại.)
In spoken English, the following kinds of words are usually stressed: main verbs, nouns, adjectives, adverbs, wh-question words, and negative auxiliaries (e.g. don't).
(Trong văn nói tiếng Anh, những loại từ sau đây thường được nhấn: động từ chính, danh từ, tính từ, trạng từ, từ để hỏi wh- và trợ từ phủ định (như don't).)
Words such as pronouns, prepositions, articles, conjunctions, possessive adjectives, be (even if it is a main verb in the sentence), and auxiliary verbs are normally unstressed.
(Những từ như đại từ, giới từ, mạo từ, liên từ, tính từ sở hữu, be (thậm chí khi nó là động từ chính trong câu) và trợ động từ thường không được nhấn trọng âm.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này