loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 3: A closer look 2

(trang 9-10 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Grammar - Phrasal verbs

(Ngữ pháp - Động từ thành ngữ)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
5. Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 4 . You don’t need to use all the verbs.
(Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng dạng đúng của động từ thành ngữ ở bài tập 4. Bạn không cần phải sử dụng tất cả các động từ.)
1.
We must ______ the reality that our handicrafts are in competition with those of other villages.
(Chúng ta phải ......thực tế rằng sản phẩm thủ công của chúng ta đang chịu sự cạnh tranh với sản phẩm của các làng nghề khác.)
Đáp án: face up to
Giải thích: must + động từ nguyên mẫu, nên face up to (chấp nhận, đương đầu) được giữ nguyên, không chia.
2.
I invited her to join our trip to Trang An, but she ______ my invitation.
(Tôi đã mời cô ấy cùng tham gia chuyến đi Tràng An với chúng tôi, nhưng cô ấy ........lời mời của tôi.)
Đáp án: turned down
Giải thích: Hai vế của câu cần có sự hòa hợp về thì, thời. Vế thứ nhất động từ 'invite' được chia ở thì quá khứ đơn là 'invited', nên vế thứ hai ta cũng chia động từ 'turn down' ở thì quá khứ đơn là 'turned down' (đã từ chối).
3.
The craft of basket weaving is usually ______ from generation to generation.
(Nghề đan rổ rá thường được ..... từ đời này sang đời khác.)
Đáp án: passed down
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Do you think we can ______ selling silk scarves as souvenirs?
(Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể ......việc bán khăn choàng lụa làm quà lưu niệm được không?)
Đáp án: live on
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
They had to ______ the museum because it’s no longer a place of interest.
(Họ phải ......viện bảo tàng bởi vì nó không còn là một địa điểm thu hút du lịch nữa.)
Đáp án: close down
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
What time ______ you ______ from the trip last night?
(Tối qua bạn......từ chuyến đi lúc mấy giờ?)
Đáp án: did, come back
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này