loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 5: Skills 1

(trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Reading

(Đọc hiểu)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
1. Work in pairs. One looks at Picture A, and the other looks at Picture B on page 15. Ask each other questions to find out the similarities and differences between your pictures.
(1. Làm việc theo cặp. Một bạn nhìn vào bức tranh A, bạn kia nhìn vào bức tranh B ở trang 15. Hỏi nhau một số câu hỏi để tìm ra điểm giống và khác nhau giữa 2 bức tranh.)
Suggested answers (Gợi ý câu trả lời):
- Similarities (Điểm giống nhau): conical hat (nón lá), string (quai nón)
- Differences (Điểm khác nhau):
+ Picture A: light green (màu xanh lá nhạt), pictures between layers (tranh ảnh giữa các lớp lá), blue string (quai nón màu xanh da trời), look lighter (trông nhẹ hơn)
+ Picture B: white (màu trắng), no decoration (không có trang trí), pink string (quai nón màu hồng), look heavier (trông nặng hơn)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này