loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 5: Skills 1

(trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Reading

(Đọc Hiểu)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
2. Mi visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided to present what she knows about this place to the class. Read what she has prepared and match the titles with the paragraphs.
(2. Mi đã đi thăm làng Tây Hồ ở Huế vào tháng trước. Bạn ấy quyết định thuyết trình trước lớp về những điều mình biết về nơi này. Đọc những thứ bạn ấy chuẩn bị và ghép các đoạn văn với những tiêu đề tương ứng.)
1.
Present status of the craft
(Hiện trạng của nghề thủ công)
2.
Location and history of conical hat making village
(Địa điểm và lịch sử làng làm nón lá)
3.
How the conical hat is made
(Nón lá được làm như thế nào)
A.
When you think about the conical hat, the first thing you think of is the region of Hue.
(Khi nghĩ đến nón lá, điều đầu tiên mà các bạn nghĩ tới là Huế.)
Conical hat making has been a traditional craft there for hundreds of years, and there are many craft villages like Da Le, Phu Cam, and Doc So.
(Nghề làm nón lá là nghề thủ công truyền thống tại nơi đây đã hàng trăm năm, và có nhiều làng nghề như Dạ Lê, Phú Cam và Đốc Sơ.)
However, Tay Ho is the most famous because it is the birthplace of the conical hat in Hue. It is a village on the bank of the Nhu Y River, 12 km from Hue City.
(Tuy nhiên, Tây Hồ là làng nghề nổi tiếng nhất bởi vì đây là nơi khai sinh ra nón lá Huế. Ngôi làng nằm bên bờ sông Như Ý, cách Thành phố Huế 12 cây số.)
B.
A conical hat may look simple, but artisans have to follow 15 stages, from going to the forest to collect leaves to ironing the leaves, making the frames, etc.
(Chiếc nón lá nhìn thì đơn giản nhưng các thợ thủ công phải làm theo 15 công đoạn, từ việc đi vào rừng để thu thập lá đến việc ủi lá, làm khung, v.v. )
Hue’s conical hats always have two layers of leaves.
(Nón lá Huế luôn có hai lớp lá.)
Craftsmen must be skilful to make the two layers very thin.
(Các thợ thủ công phải thật khéo léo để làm hai lớp lá này thật mỏng.)
What is special is that they then add poems and paintings of Hue between the two layers, creating the famous bai tho or poetic conical hats.
(Đặc biệt, sau đó họ còn gài thêm những bài thơ và các bức họa về Huế vào giữa hai lớp lá, tạo nên nón lá bài thơ nổi tiếng.)
C.
Conical hat making in the village has been passed down from generation to generation because everybody, young or old, can take part in the process.
(Nghề làm nón lá tại ngôi làng này được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi vì mọi người, dù trẻ hay già, đều có thể tham gia vào quá trình làm nón.)
It is a well-known handicraft, not only in Viet Nam, but all around the world.
(Nón lá là một sản phẩm thủ công nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam, mà còn trên khắp thế giới.)
Đáp án:
1. C
2. A
3. B
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này