loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 5: Skills 1

(trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Speaking

(Nói)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
4. Read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C.
(4. Đọc các ý kiến sau. Chúng nói về lợi ích của nghề thủ công truyền thống (B) hay thách thức mà người thợ phải đối mặt (C). Viết B hoặc C.)
1.
providing employment
(Cung cấp việc làm)
2.
losing authenticity
(Đánh mất tính chân thật)
3.
providing additional income
(Tạo thêm thu nhập)
4.
relying too much on tourism
(Lệ thuộc quá nhiều vào du lịch)
5.
treating waste and pollution
(Xử lý rác thải và ô nhiễm)
6.
preserving cultural heritage
(Bảo tồn di sản văn hóa)
Đáp án:
1. B
2. C
3. B
4. C
5. C
6. B
Can you add some more benefits and challenges?
(Các em có thể thêm vào một vài lợi ích và thách thức nào nữa không?)
- Other benefits (Các lợi ích khác): creating national/regional pride (tạo niềm tự hào về quốc gia/vùng miền), helping develop tourism (giúp phát triển du lịch), helping improve local infrastructure and services (giúp cải thiện dịch vụ và cơ sở hạ tầng ở địa phương), creating cohesion between craft families and communities (tạo sự gắn kết giữa các gia đình làm nghề thủ công và cộng đồng)
- Other challenges (Các thách thức khác): limited designs (các thiết kế còn hạn chế) , natural resources running out (nguồn tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt), competition from other countries (sự cạnh tranh từ các nước khác)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này