loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 5: Skills 1

(trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Speaking

(Nói)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
5. Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an action plan to deal with the challenges.
(5. Tưởng tượng rằng nhóm của em chịu trách nhiệm thúc đẩy các nghề thủ công tại nơi em ở. Đề xuất một kế hoạch hành động để giải quyết các thách thức.)
Gợi ý bản kế hoạch hành động:
Hello everyone! Today, on behalf of my group, I would like to propose our action plan to deal with the challenges that traditional silk production in our area is facing.
(Chào cả lớp! Hôm nay, thay mặt nhóm, tớ muốn đề xuất kế hoạch hành động để giải quyết các thách thức mà ngành sản xuất lụa truyền thống trong vùng chúng ta đang phải đối mặt.)
First and foremost, we want to hold skill competitions and handicraft exhibitions both domestically and abroad so that artisans can try to sharpen their skills and learn from each other.
(Trước hết, chúng tớ muốn tổ chức các hội thi kỹ năng nghề và các triển lãm ngành hàng thủ công ở cả trong và ngoài nước để mà các thợ thủ công có thể cố gắng nâng cao tay nghề và học hỏi lẫn nhau.)
Then they will be more proud of their crafts as well as try to ensure the quality and authenticity of their products.
(Khi đó, họ sẽ thấy tự hào hơn về nghề thủ công của mình cũng như cố gắng để đảm bảo chất lượng và tính chân thực của sản phẩm mình làm ra.)
Cases like Khai Silk will no longer happen.
(Các trường hợp như Khai Silk sẽ không còn xảy ra nữa.)
These activities will also help to make their handicrafts more accessible to the public and customers.
(Các hoạt động này cũng giúp sản phẩm thủ công của họ tiếp cận gần hơn với công chúng và khách hàng.)
Secondly, to expand our markets, we think about promoting and introducing silk products on the Internet.
(Thứ hai, để mở rộng thì trường, chúng tớ đang nghĩ đến việc quảng bá và giới thiệu sản phẩm lụa qua mạng internet.)
This tool is fast and efficient because the information can reach potential customers all over the world just in the blink of an eye.
(Công cụ này nhanh chóng và hiệu quả vì thông tin có thể đến với khách hàng tiềm năng trên khắp thế giới chỉ trong nháy mắt.)
And it will be more convenient for them to purchase products online from far away.
(Và khách hàng sẽ thấy thuận tiện hơn khi mua sản phẩm trực tuyến từ xa.)
Last but not least, we are going to request the local government to financially aid in developing waste-treatment facilities.
(Cuối cùng, chúng tớ dự tính đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ tài chính để xây dựng các cơ sở xử lý rác thải.)
We are also finding ways to reuse and recycle waste so that it will not affect the local environment much.
(Chúng tớ cũng đang tìm cách để tái sử dụng và tái chế rác thải để mà nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến môi trường địa phương.)
We hope that our plan can help our silk-making villages to overcome the challenges that they have been facing in the near future.
(Chúng tớ hi vọng rằng bản kế hoạch của chúng tớ có thể giúp các làng nghề sản xuất lụa của chúng ta vượt qua các thách thức đang phải đối mặt trong tương lai gần.)
Thank you for your attention!
(Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi!)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này