loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 6: Skills 2

(trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Listening - 4Teen radio is asking different students about their places of interest.

(Nghe - Đài radio 4Teen đang hỏi những học sinh khác nhau về địa điểm yêu thích của họ.)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
3. Listen again and complete the table. Use no more than three words for each blank.
(3. Nghe lại và hoàn thành bảng. Sử dụng không quá ba từ cho mỗi chỗ trống.)
* Student - Tra (Học sinh - Trà):
- Place of interest (Địa điểm yêu thích): Viet Nam National Museum of History (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam)
- Activities (Các hoạt động): Seeing various (1) ...artefacts... (Xem nhiều đồ tạo tác); Looking around and (2) ...exploring Vietnamese culture... (Thăm thú và khám phá văn hóa Việt Nam)

* Student - Nam (Học sinh - Nam):
- Place of interest (Địa điểm yêu thích): Bat Trang pottery village (Làng gốm Bát Tràng)
- Activities (Các hoạt động): Learning to (3) ...make things... and (4)... paint on ceramics... (Học cách làm đồ vật và vẽ trang trí đồ gốm)

* Student - Hoa (Học sinh - Hoa):
- Place of interest (Địa điểm yêu thích): Ha Noi Botanical Garden (Vườn Bách Thảo Hà Nội)
- Activities (Các hoạt động): Climbing up (5)...the hill/ a small hill... (Trèo lên ngọn đồi/ một ngọn đồi nhỏ); Reading (6)...books... (đọc sách); Feeding (7)...pigeons... (cho chim bồ câu ăn); (8)...watch... people (ngắm nhìn mọi người)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này