loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 1 - Lớp 9: Local environment

Phần 7: Looking back

(trang 14-15 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Vocabulary

(Từ vựng)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 14 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
2. Complete the second sentence in each pair by putting the correct form of a verb from the box into each blank.
(Hoàn thành câu thứ 2 trong mỗi cặp câu bằng cách điền dạng đúng của một động từ ở trong khung dưới vào mỗi chỗ trống.)
carve (chạm, khắc)
cast (đúc)
weave (đan, dệt)
embroider (thêu)
knit (đan)
mould (đổ khuôn, tạo khuôn)
1.
The artisan made this statue by pouring hot liquid bronze into a mould.
(Người thợ thủ công đã làm ra bức tượng này bằng cách đổ đồng nóng chảy vào một cái khuôn.)
→ The artisan ________this statue in bronze.
(Người thợ thủ công .......bức tượng này bằng đồng.)
Đáp án: cast
Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy chỗ trống cần sử dụng động từ cast. Động từ cast cần chia ở thì quá khứ đơn theo thì của câu thứ 1. Quá khứ của cast vẫn là cast.
2.
I’m decorating a cloth picture with a pattern of stitches, using coloured threads.
(Tôi đang trang trí một bức tranh bằng vải với họa tiết mũi thêu, sử dụng chỉ màu.)
→ I’m ________ a picture.
(Tôi đang ........bức tranh.)
Đáp án: embroidering
Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy chỗ trống cần sử dụng động từ embroider. Động từ embroider cần chia ở dạng V-ing trong thì hiện tại tiếp diễn. dạng V-ing của embroiderembroidering.
3.
They made baskets by crossing strips of bamboo across, over, and under each other.
(Họ đã làm ra những chiếc rổ bằng cách đan những chiếc nan tre xen kẽ và gối lên nhau.)
→ They _________ baskets out of bamboo.
(Họ ........những chiếc rổ bằng tre.)
Đáp án: wove
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
My mum made this sweater for me from wool thread by using two bamboo needles.
(Mẹ tôi đã làm chiếc áo len này cho tôi từ sợi len bằng cách sử dụng hai que tre nhọn.)
→ My mum ________ a wool sweater for me.
(Mẹ tôi ......... một chiếc áo len cho tôi.)
Đáp án: knitted
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
He made this flower by cutting into the surface of the wood.
(Anh ấy làm ra bông hoa này bằng cách đục đẽo lên bề mặt của miếng gỗ.)
→ He ________ this flower from wood.
(Anh ấy ........bông hoa này từ gỗ.)
Đáp án: carved
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
I took some clay and used my hands to make it into a bowl shape.
(Tôi đã lấy một ít đất sét và sử dụng tay để nhào nặn nó thành hình một chiếc bát.)
→ I ________ the clay into the desired shape.
(Tôi ....... đất sét thành hình dạng mong muốn.)
Đáp án: moulded
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này