loading...
Đóng

Tiếng Anh lớp 9 - Sách mới

Unit 2 Lớp 9: City life

Phần 2: A closer look 1

(trang 18-19 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)

Pronunciation - Stress on pronouns in sentences

(Phát âm - Trọng âm ở đại từ trong câu)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
4. Listen and repeat, paying attention to the difference in the underlined pronouns. Circle the pronouns that sound strong.
(Hãy nghe và nhắc lại, chú ý tới sự khác biệt ở những đại từ được gạch chân. Khoanh tròn những đại từ được nhấn mạnh.)
1.
A: Can you come and give me a hand?
(A: Cậu có thể tới và giúp tớ một tay không?)
B: OK. Wait for me!
(B: Được mà. Đợi tớ nhé.)
Đáp án: 'me' in B is strong.
Giải thích: Trong lời nói của B, đại từ “me” được B đọc nhấn mạnh vì nó quan trọng, mang nội dung chính của câu, nhằm nhấn mạnh ý 'đợi B chứ không phải là đợi ai khác'.
2.
A: Did you come to the party last night?
(A: Cậu có đến bữa tiệc vào tối qua không?)
B: Yes. But I didn’t see you.
(B: Tớ có đến. Nhưng tớ đã không nhìn thấy cậu.)
Đáp án: 'you' in B is strong.
Giải thích: Trong câu nói của B, đại từ “you” được B đọc nhấn mạnh vì nó quan trọng, mang nội dung chính của câu, nhằm nhấn mạnh ý 'A đã không nhìn thấy B trong bữa tiệc'.
3.
A: Look - it's him!
(A: Nhìn kìa - Đó là anh ấy đấy!)
B: Where? I can't see him.
(B: Đâu cơ? Tớ không nhìn thấy anh ấy.)
Đáp án: 'him' in A is strong.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
A: They told us to go this way.
(A: Họ đã bảo chúng tớ đi đường này.)
B: Well, they didn't tell us!
(B: Ồ, họ đã không nói cho chúng tớ biết!)
Đáp án: 'us' in B is strong.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này