loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
It’s (high) time (for Sb) to do ST= It’s (high) time SO did STnS+ stop/ give up + V-ing = S+ no longer +V = S+ don’t / doesn’t +V + anymore/ any longer= S + used to +V, viết thư kể về nghề nghiệp hiện tại
Bạn chưa làm bài này
Viết thư kể về môn thể thao yêu thích của bạn, Bạn thích môn thể thao nào nhất?, Bạn có thể chơi môn đó không?, Tại sao bạn thích môn đó?, Vận động viên yêu thích của bạn là ai?
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này