Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Học viết thư phản hồi - Đề 536

Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Sandra,

Hope you’re doing well. I’d like to introduce you to Joseph Gardiner. He’s a freelance copywriter who specializes in writing for financial technology startups with expertise in blockchain and cryptocurrencies. I’ve worked with him several times, and he’s a creative individual who writes fantastic copy that converts.

He’s interested in joining an agency, and I thought it might be useful if you two met. You can find his portfolio at www.josephgardiner.com. I’ve cc’d him here, so you two can chat. You can also reach him at 519-555-5555.

Best regards,

Tim

Direction: As if you are Sandra, read the letter and give a suitable response.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay