Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Học viết thư phản hồi - Đề 537

Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Julia,

I am thrilled to invite you to my wedding ceremony. It is going to be held on the 6th of this month at 3 pm. I warmly welcome you and your family to this ceremony. It would be an honor to have you and your family at my wedding ceremony.

Warm Regards,

Nick

Direction: As if you are Julia, read the letter and give a suitable response.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay